Política de privacitat

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant “LOPD”), i la resta de legislació de desenvolupament, l’informem que les dades de caràcter personal que l’usuari comuniqui voluntàriament a través del portal www.creatusdominus.com (la “Web”), a través de correu electrònic o telefònicament, seran incorporades en fitxers dels quals és responsable l’Associació Creatus Dominus, amb domicili a Carrer Sant Medir, nº 15, 08172 Sant Cugat del Vallès i proveïda de CIF: G-66.594.573.

1. Dades recollides

Per poder registrar-se en la web, els usuaris han de facilitar una sèrie de dades necessàries per a la prestació dels serveis. En el formulari de recollida de dades de caràcter personal s’especifiquen les dades de resposta obligatòria per part dels usuaris, i la negativa per part dels usuaris a facilitar implicarà no poder-se registrar a la web.

L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui a través del web i ha de mantenir actualitzada la informació facilitada a l’Associació Creatus Dominus, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a l’Associació Creatus Dominus, oa tercers.

2. Finalitats de la recollida i tractament de les dades personals

Les dades que subministren els usuaris a través del formulari de registre habilitat a l’efecte a la web són recaptats per l’Associació Creatus Dominus, amb la finalitat de:

  • Gestió i control del seu compte a la web;
  • Gestió i control la participació dels usuaris en els esdeveniments, congressos, conferències organitzats per l’Associació Creatus Dominus;
  • Gestió i control del compliment per l’usuari de l’Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Cookies de la web;
  • La remissió periòdica, per mitjans electrònics, de comunicacions comercials de promoció o publicitat dels esdeveniments, serveis i productes oferts per l’Associació Creatus Dominus, de conformitat amb l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el procediment de registre són de caràcter obligatori. En cap cas l’Associació Creatus Dominus utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte prèvia notificació a l’usuari atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Les dades personals facilitades pels usuaris no seran compartides amb tercers llevat que sigui necessari per a la prestació dels serveis de la web, per la qual cosa els usuaris manifesten la seva conformitat.

L’Associació Creatus Dominus estableix diferents mecanismes mitjançant els quals els usuaris que ho sol·licitin puguin activar o desactivar l’enviament de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta, tant en la web com en cada comunicació comercial remesa.

3. Mesures de seguretat

L’Associació Creatus Dominus es compromet a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d’informació.

Sense perjudici de l’anterior, és responsabilitat dels usuaris custodiar degudament les claus i contrasenyes que subministrin per al seu accés com a usuaris registrats a la web, impedint l’ús indegut de les mateixes per part de tercers. L’Associació Creatus Dominus no es fa responsable del mal ús de les claus i contrasenyes d’accés que duguin a terme els usuaris.

4. Consentiment dels usuaris per al tractament i cessió de les dades personals

En facilitar dades de caràcter personal a l’Associació Creatus Dominus, els usuaris manifesten haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa i presten el seu consentiment exprés, inequívoc i informat al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades en la present Política de privacitat, així com la cessió de les seves dades personals a tercers per al compliment dels serveis de la web, de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la LOPD.

5. Exercici de drets

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida l’Associació Creatus Dominus, amb domicili aCarrer Sant Medir, nº 15, 08172 Sant Cugat del Vallès; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@creatusdominus.com. En tots dos casos l’usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

6. Canvis a la nostra política de privacitat

L’Associació Creatus Dominus pot actualitzar aquesta Política de Privacitat de tant en tant. Una versió actualitzada de la present Política de Privacitat estarà sempre disponible a la web. Totes les actualitzacions seran efectives immediatament a partir de la publicació.